hg0088:这一年比一年夸张的北九州成人式,身为之后即将参加成人式的后辈们应该也会在打扮上很有压力吧( ̄▽ ̄)

第二百六十七章没有我的同意,不许嫁人 2017-12-07


  “我告诉你,没有我的同意,不许你嫁给他。”

  念初听着冷寒的话笑了。

  “你以为你是谁?还当我是以前那个什么都以你为中心的傻子?告诉你,现在不会了。我们走。”

  不再看冷寒,念初拉着君如莫离开。

  冷寒没上去追,他在想着念初的话。

  她说以他为中心的傻子!

  呵呵……

--------------------------------------------阅读VIP内容请订阅本章!-------------------------------------------------