hg0088:数据显示,2000年新建本科院校新设本科专业56个,2005年增长到856个,2013年达到1156个。

第一百七十七章都打到老窝了 2018-02-13

  罗老三脸色阴沉,若是对方人多势众,他倒也能接受。
  可只有一个叫做徐长青的人,竟然就能将他临海帮的老窝搅的一团糟,这让他怎么能不生气。
  “帮主!您听我说,不是我们不行,实在……实在是……”
  阿龙捂着脸可怜兮兮的说道,憋了许久方才憋出一句话。
  “实在是那小子太能打了,我们根本不是他的对手。”
  见阿龙这幅样子似是也不像在说谎,罗老三眉头紧皱,而后方才缓缓说道。
--------------------------------------------阅读VIP内容请订阅本章!-------------------------------------------------